A díjképzés általános szabályai

Árak és rezsicsökkentés
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk 2013. július 1-jétől a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  ( Ht.) 91.§-a alapján állapította meg hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait.
Rezsicsökkentés:
 
A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012.04.14.napján alkalmazott díj figyelembevételével illeti meg.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rezsicsökkentésre csak a természetes személy ingatlantulajdonosok, ill. költségvetési szervek jogosultak. Nem természetes személy ingatlantulajdonosok (pl. céges tulajdonú ingatlanok tulajdonosai) esetében díjcsökkentés nem alkalmazható.
A 2013. július 1-után kibocsátott számlán, a színes mezőben feltüntetésre kerül a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összege
Ennek megfelelően a 2013. július 1. napjától hatályos díjaink Várpalota , Inota településeken az alábbiak:
Űrmérték, hulladéktípus
2012.04.14-én alkalmazott egyszeri ürítési díj
2013.06.30-ig alkalmazott egyszeri ürítési díj
2013.07.01-től alkalmazott egyszeri ürítési díj
Százalékban kifejezve (csökkenés)
Lakosság esetén:
110 liter
351 Ft +áfa
366 Ft +áfa
329 Ft +áfa
10,1 %
120 liter
351 Ft +áfa
366 Ft +áfa
329 Ft +áfa
10,1 %
80 liter
336 Ft +áfa
295 Ft +áfa
265 Ft +áfa
10,0 %
120 literes zsák
351 Ft +áfa
366 Ft +áfa
329 Ft +áfa
10,1 %
Költségvetési intézmény esetén:
 m3
4456 Ft +áfa
5310 Ft +áfa
4179 Ft +áfa
10 %
Társasházak esetén:
1 lakásra jutó term.szem.
1521 Ft +áfa/hó
1586 Ft +áfa/hó
1426 Ft+áfa/hó
10 %
1 lakásra jutó nem term.szem.
1521 Ft +áfa/hó
1586 Ft +áfa/hó
1586 Ft/áfa/hó
 
Díjfizetés:
 • Az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget az önkormányzat rendeletben állapítja meg.
 • A közszolgáltatást igénybe vevőknek a települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetni, kivéve, ha az önkormányzat mentességet állapított meg, vagy a közszolgáltatás ingyenes.
 • Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltató a szolgáltatást felajánlja, ill. a teljesítésére rendelkezésre áll.
 • A közszolgáltatási díjat számla ellenében, meghatározott időszakonként, utólag kell megfizetni A számlának tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott díjképzési elemeket is.
 • A díjfizetésre kötelezett megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettségének bizonyítottan nem tesz eleget.
 • Nem tagadható meg a díjfizetés akkor, ha a Közszolgáltatót a szolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a mulasztást az akadály elhárítását követően pótolja.
 • A települési szilárd hulladék begyűjtésére szolgáló emblémával ellátott zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításának és kezelésének díját. A gyűjtőedények mellett elhelyezett zsákokat ürítési napokon szállítjuk el.
 • Ha a hulladékot szelektív gyűjtés keretében begyűjtőhelyen (pl. hulladékgyűjtő udvarban, gyűjtőszigeten) adják át, díj nem számítható fel.
 • A hulladékgyűjtő udvar, illetve gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos számára – amennyiben meghatározott szabályok szerint veszi igénybe a közszolgáltatást – a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.
 • A díjhátralék és a késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.  / 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (Ht.) 52.§ /
 • A díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, ill. vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.
 
Díjfelügyeleti hatóság: Az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjfelügyeletét a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  ( Ht.) 48. § (1) bekezdése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el. A hatóság vizsgálja a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjra vonatkozó előírások betartását.